Hızlı Erişim

YABANCI DİLLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİKLER

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADEM)'in kuruluş, işleyiş, amaç ve görevlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Üniversite: Ordu Üniversitesini,

Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

Senato:     Ordu Üniversitesi Senatosunu,

Merkez (YADEM): Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Müdür: Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları

 

Madde 5-

a)   Üniversitemizin yabancı dil eğitim kalitesini, alanın uzmanı öğretim üyelerinin desteğiyle yükseltmek,

b)   Yabancı dil öğretim metotlarıyla ilgili araştırma ve uygulama yapmak,

c)   Uluslar arası dil öğretim standartlarını esas alarak yabancı dil öğretmek,

d)   Yurt içinde ve dışındaki yabancı dil öğretimi ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, ortak seminer ve sempozyumlar düzenlemek,

e)   Yabancı dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak,

f)   Türkçe'nin ve diğer dillerin yabancı dil olarak öğretimi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak,

g)   Üniversitede araştırma-uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesini yabancı dil eğitimiyle destekleyerek teşvik etmek ve bu amaçla; yabancı dilde akademik yazma, çeviri, ÜDS, TOEFL, KPDS v.b. kurslar ve sınavlar düzenlemek,

h)   Gerektiğinde Rektörlüğe bağlı Fakülte ve Yüksekokulların değişik akademik birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve yardımcılarına özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek ve uygulamak,

i)   Hayat Boyu Öğrenme Programlarından üniversitemize gelen öğrencilere Türkçe, yurtdışındaki üniversitelere giden öğrencilerimize de yaygın olan Avrupa dillerinden birini öğreterek üniversitemizin uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunmak,

j)   Bir araştırma merkezi olma özelliğiyle de ana dilimiz olan Türkçe'nin araştırılmasını sağlayarak Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü desteklemek,

k)   Ordu Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil olan İngilizce'nin öğretilmesine ilişkin yenilikleri takip etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

Madde 6- Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür

Madde 7- Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Süresi biten Müdür ve yardımcısı yeniden görevlendirilebilirler.

Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8- Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Merkezi temsil etmek,

b)   Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c)   Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d)   Merkezin idari işlerini yürütmek,

e)   Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f)   Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

g)   Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

h)   Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek,

i)   Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

Merkez Müdürü Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Yönetim Kurulu

Madde 9- Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Merkez faaliyetlerinin gerektirdiği konularda uzman, Üniversitede tam gün çalışan, Müdürün önereceği altı öğretim elemanı aday arasından Senato tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idarî konularda karar almak,

b)   Faaliyet raporunu incelemek, onaylamak ve bir sonraki yıla ait çalışma programını
hazırlamak,

c)   Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma konularında karar vermek,

d)   Merkez bünyesinde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini, kurulacak bilimsel
çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve
görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

e)   Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak.

 

İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 11- Merkezlerin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı rektör tarafından 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecek kişilerle karşılanır.

 

Mali Konular

Madde 12- YADEM 'in gelirleri şunlardır:

a)   Ordu Üniversitesi bütçesinden ayrılacak ödenekler,

b)   Benzer araştırma kurumlarından sağlanan fonlar,

c)   Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler,

d)   Kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerden, hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerden sağlanan gelirler.

Madde 13- YADEM 'in giderleri şunlardır:

a)   Yönetim ve personel giderleri,

b)   Eğitim-öğretim faaliyetleri giderleri,

c)   Bütçe giderleri,

d)   Danışmanlık giderleri,

e)   Yapılan proje ve işletilen tesislere ait giderler,

f)   Bilimsel toplantılar, yurt-içi ve yurt-dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar,

g)   Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer giderler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İta Amiri

Madde 14- Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük

Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ekleme tarihi: 19-12-2018 05:52:11